• بلوار شهید رجائی،کوچه 43،خیابان شهید علی اکبر فرمانی
  • tbs.bilingualschool@gmail.com
  • 07136331818
  • |

پیام موسس

پیام مسئول جناب آقای حاج خداداد اله دادی

به نام پرودگار یکتا که به پیامبرش آنچه را نمی دانست آموخت و سپس اورا جانشین خود در زمین قرار دادکه با لتعلیم ارسلت لما ارسلت .

از آغازآفرینش ، جهان در ذات خود تغییر و تحول را به همراه داده شده است . این در حالی است که امروزه تغییرات دنیای انسانها بیش از پیش سرعت گرفته و بشریت از یک سو به سمت پیوستگی و از سویی دیگر به سمت گسستگی در حرکت است . پیوستگی از این جهت که ارتیاط بین ملت ها و فرهنگ های مختلف فزونی یافته و گستگی از این رو که پایداری معنوی ، اجتماعی و زیست محیطی به چالش کشیده شده است

داشتن زندگی موفق در چنین دنیایی ، نیازمندآموزشی همه جانبه است ، آموزشی که در محتوا وروش به تمامی ابعاد وجودی انسان توجه داشته باشد و رشد متعادل مادی و معنوی او را فراهم کند ، تنها در سایه ی چنین آموزشی حرکت انسان به سوی تکامل میسر است ، انسان هایی تربیت می شوند که مسئولیت های سنگین جامعه را برعهده می گیرند، انسانهایی آگاه و توانا که مسائل دنیای فردارا حل و در این را ه پر مخاطره با دیگران همکاری می کنند .

این موفقیت زمانی حاصل می شود که خانواده و مدرسه در کنار هم و هماهنگ در روش ها و بینش ها موجبات چنین رشدی را فراهم ارند. در این راه ، بسیار مهم است که خانه مدرسه به ارزشهایی مشترک احترام بگذارند ، مسئولیت های واقعیشان را بشناسد و با علاقه و تلاش در جهت رشد و یادگیری قدم بر دارند .